PATENT

Latince kökenli olan patent kelimesi açıklık anlamına gelmektedir. Terimsel anlamı ise teknik bir probleme teknik bir çözüm getirmektir.
Buluş belgesi veya patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmî bir belge veya unvandır. Geleneksel terminoloji ile sınaî mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olan, maddi olmayan bir mala ilişkin haktır. 
Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır. 
Patent Yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır. 
Buluşların Patent İle Korunmasının Amaçlarını Şu Şekilde Sıralayabiliriz,

• Zihni yaratmanın tanınması,
• Buluş faaliyetinin özendirilmesi,
• Buluş sahibinin ödüllendirilmesi,
• Araştırma geliştirme sonuçlarının açıklanarak, teknik bilginin yaygınlaştırılması.

Yeni bir ürüne patent vermek genellikle ülkeler arası kimi uzlaşmaları da gözeten, hükümet kuruluşlarının ya da özerk düzenleyicilerin görevidir. Koşullar, patenti veren kuruma göre değişmekle birlikte, genel olarak buluşun patentle korunabilmesi için aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:

PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ

1-YENİLİK: Patent başvurusundan önce söz konusu buluşun dünyanın herhangi bir yerinde yazılı, sözlü veya farklı biçimde kamuya arz edilmemiş olması gerekmektedir. Bu yenilik kıstasının süresi 12 ay olarak belirlenmiştir.

2-SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK: Başvurusu yapılacak olan buluşun ütopik bir düşünce olmaması sanayiye uygulanabilir bir ürün olması ve başvuru tarihi itibariyle 4 sene içersinde üretime geçirilmesi anlamına gelmektedir.

3-BULUŞ BASAMAĞI(TEKNİĞİ BİLİNEN DURUMUN AŞILMASI):Var olan uygulamalardan farklı olarak yeni bir buluş meydana getirmek anlamını taşımaktadır. Konusunda uzman bir kişinin kolayca düşünüp ortaya koyamayacağı bir durumu ifade eder. Bu durum patent almak için gerekli olmakla birlikte, Türk Patent Enstitüsünün verdiği, farklı şartlarda koruma sağlayan Faydalı Model Belgesi'nde zorunlu değildir. 

HANGİ BULUŞLAR İÇİN PATENT ALINAMAZ

—Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları.
—Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar. 
—Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları. Ancak bir makine ile birlikte kullanımı ile doğurduğu sonuçlar, ileri bir teknik etki sağlıyorsa, bilgisayar programı ile birlikte çalışan makine için patent alınması mümkündür.(Örneğin bir hastane otomasyon sistemi, bir tekstil makinesinin çalışmasını sağlayan bir yazılıma makine ile birlikte patent alınabilir.)
Yazılımla birlikte alınan patentlere örnekler;

• Televizyonlarda Program Hatırlatmak İçin Bir Yöntem
• Havadan Yazılım Güncelleme İçin Bir Yöntem
• Kanal Taramaya İlişkin Bir Yöntem
• Sözcük Tabanlı Arama Yöntemi
• Merkezi Şifreleme Sistemi Ve Yüksek Şifreleme Akışı Olan Yöntem
• İletişim Ağlarının Simülasyonu İçin Usul Ve Sistem, Bunun İçin Obje Ve Bilgisayar Programı Ürünü
• Multimedya mesajlaşma servisi(mms) mesajlarını işlemek ve/veya değerlendirmek için usul, cihaz ve yazılım programı
• Bir ayakkabı üretme ve satma yönteminde fabrika satışı ve çoklu müşteri seçimi sunmak üzere sistem.

—Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. 
—İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan ve hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. 
—Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. 
—Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

PATENT ÇEŞİTLERİ VE KORUMA SÜRELERİ

1-İncelemeli Patent        :Koruma süresi başvuru tarihi itibari ile 20 yıldır.
2-İncelemesiz Patent     :Koruma süresi başvuru tarihi itibari ile 7 yıldır.
3-Faydalı Model           :Koruma süresi başvuru tarihi itibari ile 10 yıldır.

 

MARKA TESCİLİ

556 sayılı markaların korunmasına ilişkin Kanun Hükmündeki Kararname(K.H.K)ye göre marka şu şekilde tanımlanmıştır. Marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir

Hukuki Yaptırımlar:

03.11.1995 tarih ve 4128 sayılı yasa ile hak sahibine tanınan münhasır yetkilerin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımı tecavüz olarak değerlendirilmiş ve bu durum hukuk ve ceza davaları ile yaptırıma bağlanmıştır. Hukuk davalarında tecavüzün önlenmesi, kaldırılması, maddi ve manevi tazminat, ceza davalarında ise caydırıcılığı sağlayıcı nitelikte para ve hapis cezaları ile işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezası öngörülmüştür.

Bu cezalar suçun niteliğine göre;

1- Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
2- Bir yıldan az olmamak kaydıyla işyerini kapatılması ve bu süre kadar ticaretten men cezaları uygulanmaktadır.

Ticari ünvanınızı tescil ettirmediğiniz sürece markanız değildir.

Kullanmak istediğiniz marka, şirket isminizle aynı veya farklı bir isimde olabilir. Örnek verecek olursak firmanızın adı TURUNCU iken RANDOM markasını TURUNCU firmasının üzerine tescil ettirebilirsiniz.

Marka tescili kullanmakta olduğunuz markayı bir başka özel veya tüzel kişiliğin kullanmasını engellemek ve sizin markanızı kullanmanızda sorun yaşamamanız için gereklidir. Bir markanın koruma süresi müracaat tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre sonucunda sayısız kez yenilenerek miras yoluyla da koruma süresi devam ettirilebilir.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATENT

The “patent” word originates from the Latin. It means “openness” or “to find a technical solution for a technical problematic”.

The Patent is a certificate of invention, grants the inventor the property rights of the product or invention. Also the patent, affords immunities (or protection) over selling, marketing, producing or licensing of the product to the owner.

Holding an important place in the Intellectual and Industrial Property Rights, The Patent Right is about an immaterial good which is used to transfer technology. All machines, tools, devices, chemical formulations and actions or any methods of production are under the protection of Patent.

The legal arrangements aim either protection, encouragement of invention, innovation and creative intellectual activities or putting technical solutions obtained through inventions into industrial practices. So, the technical, economical and social advance accomplished through the patents and their applications. Even the higher numbers of patents in developed countries, supports this approach.

Protection of inventions through Patent is to,
Recognize the intellectual productivity,
Encourage the invention,
Reward the inventor,
Generalize the use of technical knowledge by making public the research and development results.

Patent is done by governmental or autonomous enterprises which are generally expected to be excelled internationaly. Varying according to the Patent giving enterprise, the requirements of patenting are as follows.

CRITERIAS FOR A PATENT

1-INNOVATION: The invention should not been made public in written, verbal or any other ways in 12 months along before the application.

2-INDUSTRIAL APPLICABILITY: The invention is expected not to be utopic but applicable into the industry and the production is expected to start in 4 years along after the application date.

3-THE INVENT STEP (BEING DIFFERENT FROM COMMON Techniques): The invention should be different from common techniques and generate a new way which any expert could not easily bring up. This criteria is required to obtain a patent, but not mandatory fort the Utility Model Document which is also given by Turkish Patent Institute and provides protection under different conditions.

 

WHICH OF THE INVENTIONS CANNOT BE GRANTED BY A PATENT?

Discoveries, scientific theories, mathematical methods
Plans, procedures and rules of mental, commercial or game activities.
Literary or artistic works, scientific works, aesthetic creations, computer software. On the other hand; if a use of computer program with a machine provides advanced technical support, it is possible to patent the machine and the computer program together. (For example, the automation system of a hospital, the software of a textile machine can be patent together with the machine.) Here are some examples of the patents granted with software :

Methods for reminding TV programs
Methods for Airborne Software Update
Methods for scanning channel
Word-based searching methods
Centralized encryption systems or methods of high encryption flow
Procedures for simulation of communication networks and systems, any computer programming product or any object used for this
Methods, devices or software programs evaluating and/or processing Multimedia Messaging Service (MMS) messages
Systems providing an election of multiple customers for a shoe producing and selling factory.

Procedures without a technical aspect for collecting, arranging, presenting or transmitting the knowledge
Surgical or treatment methods implemented on human or animal bodies, diagnostic procedures about human and animal bodies
Inventions against public order or public morality
Plant and animal species or plant or animal breeding methods significantly based on biological principles.

TYPES AND PERIODS OF PATENT PROTECTION

Patent and Utility Model Protection periods are different.

1-Protection period of patent with search is 20 years from the date of application.
2-Protection period of patent without search is 7 years the date of application.

3-Protection period of utility model is 10 years from the date of application.

After the close of the term, patent and utility model are going to belong to public.

TRADEMARK REGISTRATION

According to the Decree Law No.556 concerning the protection of trademarks, a trade is defined as follows: A trademark is any name, word, letter, numbers or any form or packages that can be displayed by drawing or any signs that can be predicated in similar ways, broadcasted or duplicated by printing, which is used to distinguish the goods and services of an enterprise from another’s.

Legal Sanctions

The Law No.4128 dated 03.11.1995 evaluated the unauthorized uses of recognized exclusive rights of the owner as infringement and granted the authority of the owner with the sanction of law and criminal cases. Prevention or removal of rape, compensation and satisfaction are envisaged in legal cases, while deterrent fines and jail sentences with the closure of workplace and debarred from commerce are envisaged in criminal cases.

Depending on the nature of the offense;
1 – These crimes shall be punished up to three years in prison and a criminal fine up to twenty thousand days.
2 –The workplace shall get closed for not less than one year and debar ration from commerce along this duration shall be executed.


The trademark you want to use can be the same as your company’s name or be a different one. To give an example, while your company’s name is TURUNCU, you can register RANDOM as a trademark of your TURUNCU Company.

Trademark registration is required to avoid other private or legal entities to use your trademark and to grant using your trademark with all rights. The duration of protection is 10 years from the date of application. This duration can be renewed for limited times and may be continued by inheritance.

At the present day, a trademark is not yours unless you register it.